disertacija
Genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusnim nasadima s potomstvom iz odabranih sjemenskih sastojina

Maja Morić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku