disertacija
Genetska varijabilnost i geografsko strukturiranje populacija gubara (Lymantria dispar L.) u šumama Europe

Nikola Lacković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet