disertacija
Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae) biologija, putovi introdukcije i mogućnost njenog štetnog utjecaja na šumsku vegetaciju Hrvatske

Andrija Vukadin (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet