disertacija
Model razvoja temeljnice u sastojinama hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić 1959 ex Rauš 1969)

Vladimir Novotny (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet