diplomski rad
Fitocenološke karakteristike šuma bukve i jele/Omphalodo-Fagetum(Tregubov 1957 corr. Puncer 1980) Marinček et al. 1993/ u Nacionalnom parku Risnjak

Juraj Rončević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma