diplomski rad
Fitocenološke karakteristike šuma bukve i jele ((Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993)) u Nacionalnom parku Risnjak

Juraj Rončević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma