Pages

Uloga gljive Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya u odumiranju jasena (Fraxinus spp.) u Republici Hrvatskoj
Uloga gljive Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya u odumiranju jasena (Fraxinus spp.) u Republici Hrvatskoj
Marno Milotić
Obični jasen (Fraxinus excelsior L.) i poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl), gospodarski i ekološki vrlo značajne vrste gorskih i nizinskih šuma Hrvatske, u posljednje vrijeme pokazuju sve izraženije simptome odumiranja. Mehanizmi koji dovode do ove pojave još nisu u potpunosti razjašnjeni iako od biotičkih čimbenika novootkriveni gljivični patogen Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya predstavlja najveću neposrednu opasnost ovim sastojinama. Provedeno...
Uporaba novih mjernih sustava za određivanje energijske i tehničke pogodnosti kamionskog prijevoza drva
Uporaba novih mjernih sustava za određivanje energijske i tehničke pogodnosti kamionskog prijevoza drva
Marko Zorić
Daljinski transport drva kamionima predstavlja posljednju podfazu pridobivanja drva. Zbog svojih značajki, cikličkog rada, veliki udio vožnje neopterećenog vozila, visoke nabavne cijene vozila, prevezene male količine jeftine robe, visoka cijena goriva, velika potrošnja goriva, daljinski transport drva kamionima karakteriziraju iznimno visoki troškovi. Osim visoke cijene daljinskog transporta drva kamionima značajno je i njegovo veliko opterećenje okoliša emisijom stakleničkih...
Utjecaj mehaničkih svojstava drva na snagu potrebnu za odvajanje čestice pri ortogonalnom rezanju
Utjecaj mehaničkih svojstava drva na snagu potrebnu za odvajanje čestice pri ortogonalnom rezanju
Kristijan Radmanović
U radu izveden je teorijski model određivanja snage rezanja pri ortogonalnom rezanju drvauz uvjet nastanka kontinuirane strugotine. Snaga rezanja prikazana je kao zbroj snagepotrebne za plastičnu deformaciju strugotine, snage potrebne za svladavanje rada sile trenjana prednjoj i stražnjoj plohi alata i snage potrebne za stvaranje nove površine. Svakapojedina komponenta snage teorijski je povezana sa odgovarajućim mehaničkimkarakteristikama drva pomoću lako mjerljvih koeficijenta...
Utjecaj razvoja tržišta peleta na energetsku učinkovitost
Utjecaj razvoja tržišta peleta na energetsku učinkovitost
Branko Liker
Šumarstvo i drvna industrija su temeljna područja gospodarstva u strategiji razvoja Republike Hrvatske. Kako bi se u potpunosti upotrijebila drvna sirovina i tehnološki ostaci iz prerade drveta, potrebno je posvetiti pažnju proizvodnji i prodaji proizvoda nastalih iz sekundarnih sirovina (nastalih u primarnoj proizvodnji). U današnje vrijeme jedan od tih proizvoda je i drvni pelet. U ovom radu će se istražiti mogućnosti proizvodnje, prodaje i uporabe peleta u Republici Hrvatskoj i...
Vlažnost mrtvog šumskog goriva kao čimbenik nastanka požara
Vlažnost mrtvog šumskog goriva kao čimbenik nastanka požara
Nera Bakšić
Udio vlage mrtvog sitnog šumskog goriva je središnja komponenta gotovo svih modela za procjenu opasnosti od šumskih požara te modela za predikciju ponašanja šumskih požara. Glavni cilj ovoga rada bio je izraditi operativno primjenjive modele procjene udjela vlage otpalih iglica alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i dalmatinskog crnog bora (Pinus nigra Arnold subsp. dalmatica (Vis.) Franco), u uvjetima ispod točke zasićenosti vlakanaca. Ravnotežni udio vlage i vrijeme reakcije...
Vrednovanje parametara učinkovitosti sustava upravljanja proizvodnjom u malim i srednjim pogonima
Vrednovanje parametara učinkovitosti sustava upravljanja proizvodnjom u malim i srednjim pogonima
Marko Dušak
Mala i srednja poduzeća u današnje vrijeme otvaraju većinu radnih mjesta. Međutim, problematika takve vrste poduzeća očituje se u financiranju, koje se manifestira kroz nemogućnost pristupa kapitalu neophodnom za njihovo osnivanje i razvoj. Razvoj gospodarstva i samog poduzeća vrednuje se kroz sustave upravljanja koji, uz određen broj ljudi, poslovne planove i financijske tokove, moraju biti usklađeni s ostalim čimbenicima u proizvodnji kako bi opstali. Upravljanje takvim...
Zalihe i bilance ugljika regularno gospodarene šume hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu
Zalihe i bilance ugljika regularno gospodarene šume hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu
Maša Zorana Ostrogović
U radu su procijenjene zalihe, tokovi i bilanca ugljika šumskog ekosustava hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu. Primjenom metode kronosekvence utvrđena je dinamika razvoja zaliha ugljika tijekom životnog vijeka sastojine hrasta lužnjaka, odnosno od 5. do 168. godine starosti. Također je procijenjena i bilanca ugljika odabranog šumskog ekosustava, kao neto razlika pohranjenog i oslobođenog ugljika te je utvrđena njena unutar-sezonska dinamika te dinamika tijekom...
Značajke sjemena i rasadnička proizvodnja nekih vrsta roda Sorbus L.
Značajke sjemena i rasadnička proizvodnja nekih vrsta roda Sorbus L.
Damir Drvodelić
Rod Sorbus L. pripada porodici Rosaceae, potporodici Pomoideae te obuhvaća 80-100 vrsta listopadnog drveća i grmlja rasprostranjenog na Sjevernoj hemisferi. Zbog mesnatih plodova u kojima se nalazi sjeme, vrste roda Sorbus L. spadaju u šumsko voće gdje pripadaju i druge sporedne vrste drveća koje doprinose biološkoj raznolikosti sastojina, služe kao potpora glavnim vrstama drveća i poboljšavaju kvalitetu tla. Sve vrste roda Sorbus L. u Republici Hrvatskoj, kao i u većini europskih...

Pages