Pages


ZAŠTITNE ŠUME I ŠUME POSEBNE NAMJENE NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA ZAGREB
ZAŠTITNE ŠUME I ŠUME POSEBNE NAMJENE NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA ZAGREB
Domagoj Jurič
U ovom radu bit će riječi o zaštitnim šumama i šumama posebne namjene na području Uprave šuma Zagreb. Upoznat ćemo se sa njihovim značajem, namjenom, funkcijama, šumskim zajednicama te svim ostalim čimbenicima koji tvore šumski ekosustav navedenih zaštićenih površina kojima gospodari Uprava šuma Zagreb.

Šume visoke zaštitne vrijednosti na području Kupresa
Šume visoke zaštitne vrijednosti na području Kupresa
Dominik Zrno
U ovom završnom radu obrađena su dva poglavlja. Prvo se odnosi na zakonski okvir zaštite šuma u kojemu su prikazani pojedini članci Zakona o šumama Federacije BiH. Drugo poglavlje se odnosi na šume visoke zaštitne vrijednosti - HCVF na području općine Kupres, koje su opisane pomoću elaborata koji je izradila šumarija Kupres. Prikazani su pojedini odsjeci zaštićenih površina, topografske karte i tablični prikazi.
 Katalog ekoloških događanja u široj okolici Zagreba
Katalog ekoloških događanja u široj okolici Zagreba
Ana Pehar
Uvodno se obrazlažu ideja, pojam ekološkog događanja, uloga JU zaštićenih područja i značenje projekta. Detaljno se obrazlaže važnost ekološkog događanja te značaj pripreme kataloga ekoloških događanja kao predmeta rada. Također se opisuju objekti istraživanja. U središnjem dijelu obrazlaže se koncept upitnika za prikupljanja podataka od javnih ustanova za zaštitu prirode kao mreže nositelja ekoloških događanja. Kroz strukturnu analizu daju se pregled, profil,...
 Klimatski odziv stabala obične smreke (Picea abies L. (H. Karst)) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Sjevernog Velebita
Klimatski odziv stabala obične smreke (Picea abies L. (H. Karst)) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Sjevernog Velebita
Krešimir Begović
Kao dio međunarodnog projekta pod nazivom Mixed severity disturbances as drivers of structural variability and carbon dynamics at the stand and landscape levels, ovaj rad obuhvaća opis problematike rasta i razvoja stabala smreke (Picea abies (L.) H.Karst.) i jele (Abies alba Mill.) na području NP Sj. Velebit u prašumskom ekosustavu lokaliteta Smrčevih dolina. Opisuje se povezanost rasta stabala sa promjenama klime u posljednjih 115 godina promatrajući promjene u radijalnom...
 Metode upravljanja Nacionalnim parkovima
Metode upravljanja Nacionalnim parkovima
Ivana Matošević
Tema ovog završnog rada bila je metode upravljanja Nacionalnim parkovima, tj. razlike upravljanja nacionalnim parkovima u Hrvatskoj i Australiji. Svi Nacionalni parkovi u Hrvatskoj i u svijetu funkcioniraju po određenim pravilima i regulativama koje su donešene početkom 20 st. U tim pravilima tj. zakonima donešene su mnoge regulative od prostornog planiranja, zaštićenih zona, graditeljstva pa sve do turizma koji je vezan za nacionalne parkove i najvažnije zakoni o očivanju prirodne...
 Strukturna obilježja prašume Muški bunar na Psunju
Strukturna obilježja prašume Muški bunar na Psunju
Andrea Spiedlick
Specijalni rezervat Muški bunar, smješten je na 750 – 800 m n.v. Na tlima tipa rankera i plitkih distrično smeđih tala razvila se gorska šuma obične bukve i kitnjaka, a na dubljim distrično smeđim lesiviranim tlima dolazi gorska šuma obične bukve. S obzirom da na te šume čovjek nikad nije bitno utjecao u obliku gospodarskih zahvata, te da su i službeno zaštićene, možemo ih svrstati u prašumski tip sastojina. Prašume Prašnik i Muški bunar zadnji i jedini ostaci čuvenih...
 Turističko vrednovanje zaštićenih područja prirode u Splitsko - dalmatinskoj  županiji
Turističko vrednovanje zaštićenih područja prirode u Splitsko - dalmatinskoj županiji
Ivana Mihaljević
Uvodno se obrazlažu značaj i uloga turističke funkcije u zaštićenim područjima prirode. Sažeto se navode dobre i negativne turizma te povezanost intenziteta i oblika posjećivanja s ciljevima pojedine kategorije zaštićenog područja, sukladno IUCN matrici uprvaljanja. U središnjem se dijelu za zaštićena područja Splitsko-dalmatinske županije analiziraju potencijali pojedinog područja za posjećivanje: pristupnost, parkovna infrastruktura (edukacijske table, poučne staze,...
ANALIZA RAZVOJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA UZ UTJECAJ
 TURISTIČKE DJELATNOSTI
ANALIZA RAZVOJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA UZ UTJECAJ TURISTIČKE DJELATNOSTI
Marija Majnarić
Temelj razvoja zaštićenog područja je očuvanje i zaštita biloške i krajobrazne raznolikosti. Uz navedeno danas se pojavljuju različiti interesi dionika zaštićenog područja. Radi toga potrebno je uskladiti bilo koju djelatnost s osnovimnim ciljevima zaštite prirode. U radu će se analizirati utjecaj turističke djelatnosti na zaštićeno područje.
Aktivnost divljači na lokalitetu Rov južnog dijela Medvednice
Aktivnost divljači na lokalitetu Rov južnog dijela Medvednice
Magdalena Maračić
Utjecaj abiotskih čimbenika na divlje životinje intenzivnije je istraživan od 40-tih godina 20. stoljeća na ovamo. Tada su počela istraživanja utjecaja mjesečevih mijena i mjesečine, na kretanje životinja, korištenje staništa te odnos predator-plijen. Međutim, zadnjih 20-tak godina u istraživanjima divljih životinja sve su češće u upotrebi tzv. „foto klopke“, odnosno digitalne kamere za praćenje životinja. U ovom diplomskom radu se pokušalo istražiti dali je na...
Aktualni trendovi zaštite od sitnih glodavaca primjenjivi u šumarstvu
Aktualni trendovi zaštite od sitnih glodavaca primjenjivi u šumarstvu
Matija Osmak
Sitni su glodavci biotski čimbenici šumskih ekosustava koji u godinama masovne pojave mogu značajno otežati njihovu prirodnu obnovu čineći štete na šumskom sjemenu te pomlatku. Unatoč velikom broju metoda zaštite primjenjivih u okviru prevencije njihove masovne pojave, mali broj zaista ima praktičnu primjenu u šumskim ekosustavima. Cilj ovog rada jest istražiti europske i svjetske trendove (pr. prirodni predatori, odbijajuća sredstva, lovke) u zaštiti od glodavaca potencijalno...
Akumulatorske motorne kose i motorni čistači
Akumulatorske motorne kose i motorni čistači
Andrija Čeh
U radu su prikazane karakteristike akumulatorskih motornih čistača koje se trenutno mogu naći tržištu. Njihova prednost u odnosu na motorne čistače s benzinskim motorom ogleda se u korištenju obnovljivih izvora energije, zanemarivom utjecaju na okoliš i operatera što se tiče štetnih ispušnih plinova te smanjenoj emisiji buke. Nedostaci akumulatorskih motornih čistača i općenito akumulatorskih uređaja uglavnom se očituju u još uvijek nedovoljnom kapacitetu akumulatora i...

Pages