disertacija
Anatomska svojstva juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu

Iva Ištok (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet