disertacija
Postojanost poliakrilatnih nanopremaza na toplinski modificiranom drvu

Josip Miklečić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet