Pages

Ištok, Iva
Anatomska svojstva juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu
Vukadin, Andrija
Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae) biologija, putovi introdukcije i mogućnost njenog štetnog utjecaja na šumsku vegetaciju Hrvatske
Beljan, Karlo
Ekonomska analiza gospodarenja šumama obične jele (Abies alba Mill.) jednodobne strukture
Morić, Maja
Genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusnim nasadima s potomstvom iz odabranih sjemenskih sastojina
Lacković, Nikola
Genetska varijabilnost i geografsko strukturiranje populacija gubara (Lymantria dispar L.) u šumama Europe
Andrić, Ivan
Genotipska i fenološka varijabilnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u klonskim sjemenskim plantažama
Zgrablić, Željko
Mikorizne gljive kao biološki pokazatelj zdravstvenog stanja kultura crnog bora (Pinusnigra J. F. Arnold) u Istri
Novotny, Vladimir
Model razvoja temeljnice u sastojinama hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić 1959 ex Rauš 1969)
Faletar, Josip
Model sustava motivacije i stimulacije u poduzeću za preradu drva
Žunić, Marijana
Modeli gospodarenja privatnim šumama u Republici Hrvatskoj s obzirom na stavove šumoposjednika i obilježja šumoposjeda
Franjević, Milivoj
Nove biotehničke metode integrirane zaštite hrastove oblovine od potkornjaka drvaša
Bjedov, Linda
Odnosi populacija sitnih glodavaca kao rezervoara prirodno-žarišnih zoonoza u šumskim ekosustavima obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Republici Hrvatskoj

Pages